سه‌شنبه 13 مرداد‌ماه سال 1388

امید

داخل اتوبوس نشسته ام 

و هیچ چیز  

 نمی تواند مرا خوشحال کند