چهارشنبه 15 شهریور‌ماه سال 1391

همه چیز خوب بود
تا که نفرت
پیدایش شد
ماند توی زندیگیمان
فقط دست به دستش می کنیم
...
می گویند از قدیم آمده
و چه از قدیم آمده این نفرت
و چه خسیس است آسمان همیشه
گاهی
حتی
قطره ای

نام وطن چیست؟
نام وطن را
من
فراموش کرده ام